2016-2017 Curs de Llengua i Cultura Espanyoles (FEBRER - JUNY 2017)

Amb els cursos de Llengua i Cultura Espanyoles de la Universitat de les Illes Balears es pretén fomentar les habilitats comunicatives dels alumnes i que adquireixin els coneixements d'espanyol necessaris per a comunicar-se amb fluïdesa amb hispanoparlants a les activitats de la seva vida quotidiana i professional, així com conèixer la cultura espanyola com a part fonamental del procés de l'aprenentatge de l'idioma en sí.

Per a dissenyar aquests cursos la UIB empra com a referència el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que permet establir una base comú a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües.

En aquest marc es proposa un sistema comú de nivells de competència lingüística que parteix de la divisió en tres nivells (A,B y C) que inclouen alhora 2 subnivells cadascun i que es descriuen en termes de competències generals i comunicatives dels alumnes o usuaris a l’hora de realitzar determinades activitats amb la llengua estrangera (recepció, producció, interacció o mediació)

Es duen a terme els següents cursos, per informació i matrícula de cadascun cal accedir al web indicat:

CURS INICI FINALITZACIÓ Nivells Més informació i matrícula

Curs

d'octubre - gener

Part I: 10/2017

Part II: 11/2017

Part I: 11/2017

Part II: 1/2018

A1, A2, B1, B2, C1, C2

 

http://www.fueib.org/curs/espanolotono

Curs de

febrer - juny

Prova nivell: 8/2/2017

Part I: 13/2/2017

Part II: 24/4/2017

Part I: 31/3/2017

Part II: 9/6/2017

A1, A2, B1, B2, C1, C2  Consultar els altres fulls d'aquesta web

Curs intensiu de juliol

Prova nivell: 3/7/2017

Inici: 4/7/2017

 Fi: 21/7/2017 A1, A2, B1, B2, C1, C2 http://www.fueib.org/curs/espanoljulio

Curs intenisu de setembre

Prova nivell: 1/9/2017

Inici: 4/9/2017

 Fi: 21/9/2017 A1, A2, B1, B2, C1, C2 http://www.fueib.org/curs/espanolseptiembre

Adreçat a

Totes les persones interessades.