2018 Dispositiu automàtic per gestionar la ventilació creuada per millorar el confort tèrmic i la qualitat de l’aire interior

Sistema que permet aprofitar les condicions favorables de la ventilació creuada amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire interior i disminuir la sensació tèrmica de l’ambient interior d’un habitatge.

Descripció

La ventilació creuada consisteix a generar corrents d'aire natural dins d'un habitatge amb la finalitat de permetre’n la renovació i millorar-ne les condicions climàtiques. Per aconseguir-ho, s’ha d’obrir una finestra a la façana on bufa més el vent i altra, al lloc oposat. D’aquesta manera, l’aire circularà des de les zones de més altes pressions fins a les zones de més baixes, la qual cosa facilitarà el corrent d’aire interior i afavorirà el confort tèrmic dels usuaris.

Un grup del Departament de Física de la UIB ha desenvolupat un dispositiu d’ajuda a la presa de decisions que permet aprofitar les condicions favorables de la ventilació creuada. Consisteix en un sistema automàtic que, mitjançant sensors, interactua, analitza i interpreta diferents variables ambientals (temperatura interior i exterior, percentatge d’humitat relativa interior i exterior, velocitat del vent) i variables relacionades amb la qualitat de l’aire interior amb l’objectiu d’obtenir informació rellevant sobre les condicions favorables de ventilació creuada de l’edifici, o d’algunes parts, i indicar a l’usuari si n’ha d’obrir o no les finestres.

El dispositiu té dues modalitats: la «d’estiu», que dona suport a l’usuari de l’habitatge tant per millorar la qualitat de l’aire interior com de la temperatura. La «d’hivern» prioritza la millora de la qualitat de l’aire interior amb el mínim d’afectacions a la baixada de confort interior.

Innovacions i avantatges

  • En la posició «estiu», aporta informació a l'usuari sobre quan és adequat o no ventilar l'habitacle, aprofitant l’efecte natural de la ventilació creuada, per millorar el confort tèrmic i la qualitat de l’aire interior.
  • En la posició «hivern», aporta informació a l’usuari sobre quan és adequat o no ventilar l’habitacle per millorar-ne la qualitat de l’aire interior amb la mínima afectació al confort interior.
  • Es pot connectar amb altres dispositius domòtics perquè funcioni sense la intervenció de l’usuari i tingui més automatització dels processos de ventilació.

Estat de la invenció

El dispositiu té una primera versió prototip de millora del confort tèrmic interior en la posició «estiu» i sense connexió amb sistemes externs. Funciona a catorze habitatges de protecció oficial construïts per l'IBAVI a Formentera amb el projecte Life Reusing Posidonia.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats