2012 Dispositiu per a l'automatització de mètodes analítics i sistema que incorpora aquest dispositiu

L'objecte de la invenció és un dispositiu útil per a l'automatització de mètodes d'anàlisis així com un sistema per a l'automatització de mètodes analítics que incorpora aquest dispositiu.

Chip-on-valve

La invenció està formada per dos elements: el sistema d'anàlisi i el dispositiu que integra aquest sistema. Tots dos són d'aplicació general, ja que poden utilitzar-se per a l'automatització d'una gran varietat de mètodes d'anàlisis, tant per a espècies orgàniques com per a espècies inorgàniques.

També es pot aplicar a diferents camps: ambiental, farmacèutic, biològic, mèdic, etc.

Descripció

Existeixen diverses eines automàtiques per a l'anàlisi química. Una d'elles és la tècnica de l'anàlisi per injecció multijeringa (MSFIA), el motor de la qual és capaç de moure simultàniament fins a quatre xeringues connectades individualment a vàlvules que envien la mostra i reactius cap al sistema de canonades. Una altra eina és la coneguda com Lab-on-valve (LOV), que suposa una nova alternativa per a la miniaturització dels assajos, eliminant els inconvenients relatius a conductes de baix calibre.

La combinació d'ambdues tècniques també es coneix però, fins ara, no ha existit una integració real del disseny del LOV a aquest mètode analític, la qual cosa suposa una major automatització del mètode analític, una formació de sistemes més compactes i un sistema més confortable per a l'operari a càrrec de la realització dels assajos.

Principals avantatges

 • Dispositiu integrat
 • Major automatització del mètode analític
 • Menor intervenció de l'operari
 • Disseny robust i compacte, aïllat de l'exterior
 • Disminució del valor final sense realitzar un traspàs de la mostra a un dispositiu extern de mesurament
 • Funcionament fiable i independent

Aspectes innovadors

 • Realització de mescles simultànies
 • Major rapidesa, ja que permet treballar en paral·lel per a l'addició d'altres reactius
 • Menor risc de contaminació
 • Anàlisi precisa amb un control a nivell micromolar
 • Reducció de consum de reactius

Estat actual

Actualment, la present invenció es troba protegida per una patent espanyola.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats