Títol del projecte CINUIB
Àmbit de recerca Biomedicina
Departament responsable Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Direcció del projecte doctors Pilar Roca Salom, José Reyes, Jordi Oliver, Jorge Sastre i Daniel Pons

Projecte de l'Hospital Comarcal d'Inca i la Universitat de les Illes Balears (CINUIB)

Descripció del projecte

El càncer de còlon és el tipus de càncer més freqüent en tot el conjunt de països occidentals, i les Illes Balears no en són una excepció: s'hi diagnostiquen uns 800 casos a l'any. Es tracta, per tant, d'una malaltia amb un impacte enorme sobre la nostra societat, la qual cosa justifica el desenvolupament de recursos per lluitar-hi.

El pronòstic dels casos està directament lligat a l'estadi en el moment del diagnòstic, de manera que com més precoç és el diagnòstic millor pronòstic té el pacient.

El projecte uneix esforços d'investigadors clínics de l'Hospital Comarcal d'Inca (HCIN) i investigadors bàsics de la Universitat de les Illes Balears (UIB), per dissenyar i desenvolupar un nou equip de diagnòstic no invasiu (determinació en femta) per al cribratge i diagnòstic precoç del càncer colorectal.

L'element principal, fins al moment, per a la detecció i resecció de les lesions del còlon és la colonoscòpia. Es tracta d'un procediment d'alt rendiment diagnòstic i terapèutic, però invasiu i de costs importants. En el cas dels programes de cribratge poblacional actuals s'utilitza com a element de cribratge, previ a l'endoscòpia, la sang oculta en femta immunològica quantitativa, tècnica que té una taxa de positius del 7 per cent, però amb la presència de falsos positius i negatius. Així mateix, s'ha de tenir en compte que patologies no neoplàsiques també provoquen positivitat d'aquesta tècnica (diverticulosi de còlon, malaltia inflamatòria intestinal, angiodisplàsies...).

Està àmpliament demostrat que la detecció precoç i resecció dels pòlips de còlon disminueix la incidència i la mortalitat per càncer colorectal fins a un 30 per cent en les poblacions en què s'han implementat programes de cribratge poblacional.

Objectius

L'objectiu principal del present projecte és tractar de desenvolupar un sistema no invasiu, alternatiu als existents (sent la sang oculta en femta el referent principal), basat en la detecció de marcadors en femta, que permeti millorar la selecció dels pacients candidats a colonoscòpia, ja sigui per sospita clínica o en el context dels programes de cribratge de càncer colorectal. D'aquesta manera, es millora el rendiment dels procediments endoscòpics i dels programes de cribratge de càncer colorectal.

Activitats previstes 

  1. Cercar i estudiar la presència de molècules en femta alliberades pel tumor.
  2. Comprovar si aquestes molècules es poden utilitzar per al diagnòstic i seguiment del càncer colorectal.
  3. Desenvolupar equips de diagnòstic de càncer colorectal per al cribratge i tractament d'aquest tipus de càncer.
gràfic cancer
foto grup investigació
foto grup hospital

Els 5 tumors més freqüents

Equip investigador de la UIB

Equip mèdic del HCIN

Com pots col·laborar?

Si realitzes una aportació anual de 150 €, a efectes pràctics només et costarà 37'50€, ja que la resta són deduïbles fiscalment.

Més informació dels beneficis i incentius fiscals

VULL DONAR