Títol del projecte Bio-Mof
Àmbit de recerca Biomedicina i Medi Ambient
Departament responsable Departament de Química de la Universitat de las Illes Balears
Direcció del projecte Dr. Angel García Raso, Angel Terrón Homar i Juan Jesús Fiol Arbós

Química de coordinació de purines i pirimidines modificades i la seva aplicació al disseny de Bio-MOF (MOF: Metal Organic Framework)

Descripció

Bio-MOF és un projecte que consisteix a preparar components d'ADN i ARN modificats i estudiar la seva reacció enfront de diferents ions metàl·lics, tant essencials (ferro, magnesi, etc.) com tòxics (mercuri, plom, etc.).

Objectius

Trobar aplicacions pràctiques per a la societat, com l'augment de la vida de les fulles i les plantes, l'ús en la biomedicina per a l'eliminació controlada de medicaments i la captura de gasos que poden quedar atrapats en els buits de materials porosos (eliminació de CO2) (Figura 1), o l'obtenció d'ADN artificials i llargues cadenes d’ions plata (I) (Figura 3) amb potencials aplicacions en el camp de l’electrònica.

Activitats previstes

Realitzar tasques d'investigació que permetin donar resposta en els camps de la biomedicina, l'electrònica i el medi ambient.

figura 1 biomof
figura 2 biomof
figura 3 biomof

Figura 1

Estructura tridimensional formada en fer reaccionar la N6-butiladenina (una adenina modificada), l'àcid 4,4'-difenildicarboxílic i l'ió ZnII. La figura mostra els molts canals que travessen l'estructura que permeten incrementar la superfície específica del polímer (s'acosta a uns 1.000 m2 per gram de substància). A la dreta es mostra una fotografia d'un cristall corresponent a aquesta estructura utilitzant microscòpia òptica amb llum polaritzada (50 augments). (Dades no publicades.)

Figura 2

A la part esquerra es mostra l'ordenament de les unitats citosina al llarg d'un eix format per ions AgI —els nombres representen les distàncies entre els diferents àtoms i/o grups, mesurades en Å (1 àngstrom equival a 10-8 cm = 0,00000001 cm)— que condueix a una estructura tipus doble hèlix (1) (Chem. Eur. J. 2017, 23, 2103-2108).

Figura 3

A la figura es mostren fils infinits d'ions AgI···AgI···AgI···AgI «sostinguts» per molècules de monofosfat de citidina (CrystEngComm. 2017. En premsa).

Com pots col·laborar?

Si realitzes una aportació anual de 150 €, a efectes pràctics només et costarà 37'50€, ja que la resta són deduïbles fiscalment.

Més informació dels beneficis i incentius fiscals

VULL DONAR