Pràctiques per estudiants JOB DAY UIB 2020 Beca enginyeria industrial

53989
27/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Infraestructuras
- Suport en la planificació del servei, resolent les incidències que puguin sorgir i proposant millores en l'execució, per a garantir el compliment dels requeriments del contracte i dels objectius marcats pel superior.
-Donar suport en la supervisió del compliment de polítiques i procediments interns en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat i Medi Ambient, col·laborant en les auditories relacionades, per a garantir el compliment dels requeriments tècnics o administratius marcats per la companyia o la legislació vigent.
- Suport en la supervisió de la contractació, gestió i formació de tots els empleats al seu càrrec, revisant les incidències de nòmina quan calgui, per a garantir que es compta amb l'equip de treballadors adequat per a la prestació dels serveis encomanats.
- Altres: suport en l'elaboració d'informes interns o externs sobre l'evolució del servei, auditories energètiques del servei, assistència a jornades o esdeveniments interns de formació, informació o sensibilització, realització de desplaçaments entre diferents contractes, etc.
Més informació i inscripció