Pràctiques per estudiants Becari/a en assessoria fiscal i comptable

53763
17/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
ASESORIA FISCAL, CONTABLE, LABORAL Y JURIDICO-MERCANTIL
Les tasques que s'hauran de realitzar seran les següents:
- Auxiliar al departament comptable (compres, vendes, conciliació bancària,comptabilització d'impostos, nòmines, préstecs, conciliació de caixa diària, etc.)
- Suport en el control de comptabilitats (tancaments mensuals, partides pendents d'aplicació, control de préstecs, control de nòmines, amortitzacions, saldo de comptes de clients i proveïdors).
- Suport en la realització d'impostos trimestrals i anuals (model 303 IVA, model 130 IRPF, model 123 IRPF, model 115 IRPF, model 390 IVA, model 180 IPRF, model 193 IRPF, model 200 impost de societats, model 202 impost de societats).
- Acompanyar a tràmits davant l'Administració (Hisenda, Tresoreria General de la Seguretat Social, Inspecció de Treball, etcètera).
- Arxiu documentació.
Més informació i inscripció