Oferta de treball Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscs Laborals

53746
19/11/2019
Oferta de treball
Mallorca
Hoteleria
Realització d'Avaluacions de Risc d'Hotels i instal·lacions de RIU Hotels & Resorts.
Formació als Treballadors sobre qüestions relatives a PRL.
Elaboració d'Informes d'Higiene Industrial, d'Ergonomia i Psicosociologia.
Elaboració de Normativa de l'Empresa sobre temes relatius a PRL.
Revisió, Seguiment i Manteniment de la Documentació de PRL als Hotels.
Assistència i assessoria en inspeccions amb Auditors Externs a l'empresa.

Assistència i assessoria en les visites d'organismes de l'administració governamental i autonòmica.
Més informació i inscripció