Pràctiques per estudiants Administració Gran Hospital Can Misses

53728
14/11/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Eivissa
Servicios no sanitarios dentro de un hospital
Suport a l'equip administratiu en la següents funcions:
- Facturació.
- ordres de compra.
- Elaboració d'anotacions comptables.
- Elaboració d'impostos.
- Atenció telefònica.
- Preparació d'estats comptables.
- Arxiu.
- Gestió de tresoreria.
- Elaboració d'informes econòmics-financers.
- Control de costos.
- Inventari i previsions.
- Seguiment econòmic i pressupostari.
Més informació i inscripció