Pràctiques per estudiants Assistent/a d'arquitecte tècnic en estudi d'arquitectura (Ref. 56244)

56244
25/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Arquitectura
Pressuposts i medicions. Gestió de bases de dades.

Creació i correcció de planols d'arquitectura i planols de detall.

Elaboració d'estudis de seguretat i salut

Tràmits i gestió documental.

Gestió de cèdules d'habitabilitat i certificats energètics.