Pràctiques per estudiants Becari/a enginyeria electrònica industrial i automàtica (Ref. 56239)

56239
24/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Eivissa
Instal·lacions elèctriques
La tasca principal que desenvoluparà en la companyia és la de donar suport en les tasques dels Caps d'Obra en projecte ubicat en Eivissa, Sant Antoni de Portmany.

- Ajudar a l' estudi i anàlisi dels projectes/obres assignats per a una bona gestió, proposant millores o reformes al R.P. amb un objectiu de millora de la rendibilitat inicial estimada.
- Donar suport a les Planificacions d'Obra i Tanques de Producció (SIE).


- Ajudar en la supervisió, la preparació, el seguiment, la revisió d'operacions i l'execució final de les obres/serveis elaborant de manera conjunta, informes i/o estudis encaminats a l'optimització del Projecte amb un objectiu de rendibilitat i legalitat.


- Realitzar amb el Cap d'Obra seguiments in situ de la correcta execució del projecte/obra, així com, del compliment dels requisits i/o condicions imposades als materials i serveis que presten els proveïdors. Identificant incidències, proposant i prenent accions per consensuar-les.


- Suport al Cap d'Obra de les relacions i seguiment amb el Departament de Telecontrol i Automatització necessaris per al Projecte/Obra, traslladant-li la documentació i la informació necessària per a l'execució parcial del mateix.