Pràctiques per estudiants Area I&D Laboratori (Ref. 56202)

56202
16/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Gestió de residus
- Recollida i preparació de mostres sòlides i líquides per a la seva posterior anàlisi en el laboratori.
Execució dels assajos de laboratori indicats pel seu superior (anàlisi de les aigües de procés, de l'aigua potable, matèries primeres, anàlisi interna de mostres ambientals,etc.)
- Anotació en els corresponents registres dels resultats, dades i operacions.
- Preparació de reactius de laboratori.
- Col·laborar en la revisió dels equips de cloració de l'aigua en les diferents instal·lacions.
- Col·laborar en la gestió de residus generats en el Realització i seguiment de calibratges i verificacions periòdiques dels equips i instruments de laboratori que així ho requereixin i/o assignats.
- Col·locar el material, equips i accessoris de laboratori en l'espai físic habilitat per a això.
- Realització d'inventaris periòdics per a determinar existències i necessitats de materials i reactius.