Pràctiques per estudiants Oficina Tècnica - Urbanisme i obres (Ref. 55791)

55791
02/09/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Urbanisme i construcció
- Redacció de projectes
- Amidaments i pressuposts.
- Estudis de seguretat i salut
- Assistència a visites d'obra per a direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut