Pràctiques per estudiants Beca PwC en Auditoría Financiera Mallorca (Ref. 55745)

55745
10/09/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Auditoría y Consultoría
L'objectiu és dotar l'alumne dels coneixements bàsics d'Auditoria financera. Auditoria financera és l'activitat principal de l'empresa, i la seva funció és la revisió i verificació dels comptes anuals, així com d'altres estats financers o documents comptables. La finalitat d'aquest departament consisteix fonamentalment, a verificar si els comptes expressen la imatge fidel de el patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat auditada.