Oferta de treball Infermer/a (Eivissa) (Ref. 55571)

55571
05/07/2021
Oferta de treball
Eivissa
Activitats i serveis socials
Elaborar el pla d'atenció d'infermeria de les persones de nou ingrés.
Atendre les persones usuàries i complir la terapèutica prescrita pels facultatius encarregats de l'assistència, i aplicar la medicació corresponent.
0Custodiar i actualitzar les històries clíniques i els altres documents relatius a la salut de les persones usuàries.
Orientar i supervisar les tasques dels auxiliars respecte de cada usuari.

Vigilar i mantenir en bon estat el material sanitari, l'instrumental i, en general, tots el aparells que s'utilitzin a les instal·lacions del centre.
0Acompanyar, si escau, els usuaris als centres hospitalaris en coordinació amb el treballador social del centre.
Realitzar les proves complementàries per al diagnòstic.
0Participar amb l?equip interdisciplinari del centre en la realització de valoracions i plans d'atenció individuals dels residents.

Prestar suport al metge, reforçar-lo i col·laborar-hi a la custodia i actualització de les històries clíniques i els altres documents relatius a la salut de les persones usuàries.
Col·laborar amb l'auxiliar de farmàcia, si escau, a la preparació del carro de medicació setmanal.
Planificar, controlar, mantenir reunions periòdiques i fer el seguiment i l'avaluació dels alumnes en pràctiques, si escau.