Oferta de treball Coordinador/a d'infermeria (EIVISSA) (Ref. 55567)

55567
02/07/2021
Oferta de treball
Eivissa
Activitats i serveis socials
Prestar suport al metge, reforçar-lo i col·laborar-hi.
Coordinar, organitzar i dirigir l'equip de DUI i auxiliars d'infermeria.
Organitzar els torns i els horaris del personal al seu càrrec.
Instruir el personal de nou ingrés a la unitat d'infermeria i auxiliars d'infermeria.
Elaborar i fer el seguiment dels protocols d'infermeria i d'auxiliars d'infermeria, si escau.


Donar suport a la resta de personal assistencial i coordinar-s'hi.
Participar amb l'equip tècnic en l'elaboració del PIA (programa individual d'atenció interdisciplinari) del centre.
Prestar suport al metge, reforçar-lo i col·laborar-hi a la custodia i actualització de les històries clíniques i els altres documents relatius a la salut de les persones usuàries.
Responsabilitzar-se de la bona marxa del servei de menjador, en coordinació amb el servei de cuina, en absència de la dietista.


Coordinar el desallotjament dels residus sanitaris.
Realitzar les comandes de material sanitari i d'higiene personal i supervisar la seva recepció, emmagatzemament i consum mitjançant controls de stocks i inventaris.
Col·laborar amb l'auxiliar de farmàcia, si escau, a la preparació del carro de medicació setmanal.
Coordinar, planificar, controlar, mantenir reunions periòdiques i fer el seguiment i l'avaluació dels alumnes en pràctiques i els treballadors implicats, si escau.


Col·laborar en l'elaboració d'informes, estadístiques i memòries del centre.
Assistir a les comissions de selecció de personal.