Pràctiques per estudiants Pràctiques en Empresa Constructora (Ref. 55191)

55191
30/03/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Obres i projectes d'arquitectura, construcció en general, reformes, obra nova, etc.
Amidaments, pressuposts i certificacions de les obres en curs
control d'obra i control d'execució
Realització d'informes IEE i certificat energètics
Redacció d'estudis de seguretat i salut i Plans de seguretat i salut