Oferta de treball Administratiu/va Laboral (Ref. 55127)

55127
17/03/2021
Oferta de treball
Mallorca
Asesoría Laboral
-Comunicacions Sistema Xarxa, Sistema RED, Siltra, Càssia i AEAT.
Formalització de nòmines i Seguretat Social.
Formalització de documents de cotització a la Seguretat Social (RLC I RNT).
-Altes i baixes de treballadors davant la Seguretat Social.
-Contractació laboral.
-Càlcul i confecció de retencions a compte Models 111-190? 216? 296.
-Prestacions Seguretat Social.
-A3 Nom.