Pràctiques a Estratègia i desenvolupament - Obres

  • Fa 14 dies
  • Illes Balears, Espanya
  • 11206

Número de places

1

Horari

08:00-13:00

Salari

650

Sector

Captació, depuració i distribució d’aigua

Àrea funcional

Altres

Descripció del lloc

- Participació en la redacció de documentació tècnica (memòries tècniques, plecs de prescripcions tècniques, estats d’amidaments)

- Participació en l'assistència tècnica a direcció d’obres (redacció d’actes de visita, presa de dades a obra, realització d’amidaments, realització de preus contradictoris, gestió de permisos, seguiment pla de control de qualitat, i qualsevol tasca relacionada amb el treball d’oficina tècnica i gestió de projectes).

Estudis obligatoris

  • Enginyeria Edificació

Requisits desitjables

  • Carnet de conduir