Arquitecte tècnic

  • Fa 27 dies
  • Illes Balears, Espanya
  • 10860

Número de places

2

Horari

Horari a temps complet de 37'5 hores setmanals en jornada de disponibilitat horària

Tipus de contracte

Durada determinada a temps complet

Salari

28.000 €-39.000 €

Sector

Educació

Àrea funcional

Serveis generals

Descripció del lloc

Servei/Unitat: Servei Tècnic i d’Infraestructures
Forma de provisió: nomenament com a funcionari interí

PERFIL DE LA PLAÇA QUE S’HA D’OCUPAR
Categoria/escala: tècnic mitjà (especialitat arquitecte tècnic), subgrup A2, nivell 21
Data d’inici del nomenament/contracte: inmediata
Motiu: Subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d’increment de l’activitat

Tasques que s’han de realitzar:
Principalment, tasques relacionades amb el desenvolupament dels projectes gestionats pel Servei Tècnic de la Universitat. Gestió tècnica dels contractes d’obres, subministraments i serveis. Relació amb els adjudicataris i els proponents de la Universitat dels diferents contractes.
Participar en la implantació d’un sistema de gestió de compres i control de costos en l’execució d’obres, a més d’un sistema d’inventari de preus.
Participar en la redacció de plecs tècnics i memòries tècniques de les obres que ha de desenvolupar el Servei Tècnic i d’Infraestructures de la Universitat.
Participar i gestionar el seguiment dels contractes d’obres i serveis de l’àmbit del Servei Tècnic i d’Infraestructures de la Universitat, amb la possibilitat de participar en les visites d’obres, seguiment del compliment dels pressuposts i tasques bàsiques en matèria de seguretat i salut.
Elaborar projectes d’obres de manteniment de les instal·lacions de l’àmbit del Servei Tècnic i d’Infraestructures de la Universitat. Implicar-se en la redacció de les memòries, pressuposts i plànols tècnics. Així mateix, es considerarà fer el seguiment de les obres.
Col·laborar en la gestió de compres d’equipaments i subministraments (mobiliari, material d’oficina, etc.). Demanar pressuposts, fer comparatius, fer el seguiment de comandes i coordinar proveïdors.

Observacions

Important: es tindran en compte els currículums presentats mentre l'oferta estigui vigent.

Idiomes

  • Català - C1 - Requerit

Estudis obligatoris

  • Arquitectura tècnica
  • Arquitectura
  • Enginyeria Edificació

Estudis desitjables

  • Arquitectura
  • Arquitectura tècnica
  • Enginyeria Edificació