Fundació Mallorca Literària Tècnic/a de Gestió Administrativa

 • Fa 6 dies
 • Illes Balears, Espanya
 • 10426

Número de places

1

Horari

8-15h

Tipus de contracte

Indefinit a temps complet

Salari

28.000 €-39.000 €

Sector

Activitats de museus

Àrea funcional

Serveis generals

Descripció del lloc

Plaça vacant constituïda a través de borsí en categoria de: TÈCNIC/A EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.
Les candidatures presentades entraran a formar part d’un únic borsí constituït per a possibles necessitats temporals de la Fundació, sempre i quan compleixin els requisits de la convocatòria.

FUNCIONS PRINCIPALS
Funcions que requereixen la realització de tasques tècniques de complexitat i heterogènies, amb objectius globals definits i amb un alt grau d’exigència en autonomia, iniciativa i responsabilitat, i alhora coordinant i supervisant les tasques efectuades per diversos treballadors de la mateixa unitat funcional. També funcions que requereixen responsabilitat completa per la gestió d’una o diverses
àrees funcionals de l’entitat, a partir de directrius generals molt àmplies que provenen directament de la mateixa Direcció de l’entitat, a la qual han de donar compte de la seva gestió. Funcions que requereixen la realització de tasques tècniques de complexitat més elevada i fins i tot la participació en la definició dels objectius concrets que s’han d’assolir en el seu camp, amb un grau molt alt
d’autonomia, iniciativa i responsabilitat d’aquest càrrec d’especialitat tècnica.

Les tasques principals del lloc de feina seran entre d’altres:
1. Suport a la Direcció gerència en gestió jurídica–administrativa.
2. Organització i control econòmic global de l’entitat.
3. Elaboració, control i administració dels principals documents econòmics i comptables. Gestió de la comptabilitat amb programari A3.
4. Organització i gestió de RRHH laborals de caire ordinari i artístic. Coordinació en protecció de dades, assegurances i Riscos laborals
5. Organització i gestió administrativa de la contractació Pública. Control i informació interna sobre els contractes. Elaboració de plecs tècnics i administratius. Tramitació de licitacions públiques i contractació menor. Mesa de contractació i gestió de la plataforma pública de licitació. Relació amb licitadors i mercantils.
6. Control de l’inventari general de béns i produccions.
7. Control econòmic del servei de Taquilla i altres ingressos. Preparació i tramitació de subvencions.
8. Auditories
9. Relació administrativa amb el Consell de Mallorca.
10. Suport i coordinació a serveis administratius contractats externament.
11. Altres tasques que la direcció pugui encomanar en l’àmbit de la gestió econòmica, laboral i administrativa

Observacions

- Recepció de candidatures, fins el dia 31/1/23. El temps de presentació de CV seran 10 dies hàbils, comptadors des de
l’endemà de la publicació de l’oferta en la web de l’entitat.
- Les candidatures han presentar-se incloent CV i acreditació de la Titulació, així com l’acreditació de tots els mèrits que es vulgui comptabilitzar. No es comptabilitzaran els mèrits que no s’acreditin adequadament en aquesta fase del procés.
Consultau la informació detallada sobre baremacions de mèrits i documentació requerida a https://www.mallorcaliteraria.cat/ca/treballa
Per a qualsevol consulta, contactau-nos a administracio@mallorcaliteraria.cat

Estudis obligatoris

 • Administració d'Empreses
 • Administració d'Empreses i Dret
 • Administració d'empreses i gestió de la innovació i màrqueting i comunidades digitals
 • Administració d'Empreses i Turisme
 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Administració i Direcció d'Empreses i Marketing
 • Ciències actuarials i financeres
 • Ciències Empresarials
 • Comptabilitat i Finances
 • Economia
 • Empresa i Tecnologia
 • Empresarials
 • Una altra titulació Empreses
 • Dret

Requisits desitjables

 • Cotxe propi
 • Carnet de conduir